ประชุมประจำเดือนมิ.ย.64

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาอบต.คลองเคียน นายอุทิศ มัจฉาเวช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2564 มีสมาชิกสภาอบต.คลองเคียน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.คลองเคียน เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญๆอาทิ เช่น การเตรียมความพร้อมของสถานที่กักกัน หรือสถานที่คุมไว้สังเกต ( Local Quarantine ) การเตรียมความพร้อมการเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.คลองเคียน การเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสา การลงพื้นที่ให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การเตรียมความพร้อมการรับการประเมิน แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( LPA ) ประจำปี 2564 เป็นต้น

About the Author

Leave a Reply

*