องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน หมู่ 1 ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140 ติดต่อ เบอร์โทร 076-410-878 โทรสาร 076-410-877
พบกับหลายๆสิ่งที่คุณยังไม่รู้ กับองการบริหารส่วนตำบลคลองเคียน แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อันงดงาม แหล่งพัฒนาการเกษตรแบบยังยืน เป็นศูนย์กลางส่งเสริมการศึกษา และสนับสนุนการมีส่วนรวมของภาคประชาชน