สภาพทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวพังงา ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่งประมาณ 47 กม. และห่างจากศาลากลางจังหวัดพังงาประมาณ 60 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 81,875 ไร่ หรือประมาณ 131 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้านทั้งหมด 8 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1          บ้านคลองเคียน

หมู่ที่ 2          บ้านหินร่ม

หมู่ที่ 3          บ้านเจ้าขรัว

หมู่ที่ 4          บ้านย่านสะบ้า

หมู่ที่ 5          บ้านติเตะ

หมู่ที่ 6          บ้านคลองไส

หมู่ที่ 7          บ้านหาดทรายเปลือกหอย

หมู่ที่ 8          บ้านอ่าวมะขาม

ที่ตั้ง มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ    ติดต่อกับตำบลกะไหล, ตำบลท่าอยู่        อำเภอตะกั่วทุ่ง   จังหวัดพังงา

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับอ่าวพังงา                      อำเภอตะกั่วทุ่ง   จังหวัดพังงา

ทิศใต้                ติดต่อกับอ่าวพังงา                      อำเภอตะกั่วทุ่ง   จังหวัดพังงา

ทิศตะวันตก        ติดต่ออ่าวพังงา, ตำบลหล่อยูง               อำเภอตะกั่วทุ่ง   จังหวัดพังงา

ประชากร

จำนวนประชากรทั้งหมด                      5,393       คน

เพศชาย                             2,788               คน

เพศหญิง                            2,605               คน

มีความเฉลี่ย                       22 คน/ 1 ตารางกิโลเมตร

ศาสนา 

ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 99 นับถือศาสนาอิสลาม

มีจำนวน  หลังคาเรือน         1,535               ครัวเรือน

มัสยิด                                 8             แห่ง

วัด                                     –              แห่ง

ศาลเจ้า                               –              แห่ง

โรงเรียนสอนศาสนา 8  แห่ง  (อยู่ในมัสยิด)
ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2563
ลักษณะภูมิอากาศ

เป็นแบบร้อนชื้น มีฝนตกตลอดปี เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้