สภาพสังคม

การศึกษา ตำบลคลองเคียน มีสถานศึกษาแยกได้ดังนี้

–  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบล                          จำนวน      4    แห่ง

–  ระดับประถมศึกษา                                            จำนวน      7    แห่ง

–  ระดับมัธยมศึกษา                                             จำนวน      1    แห่ง

–  ระดับอาชีวศึกษา                                             จำนวน      –    แห่ง

–  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                        จำนวน      8   แห่ง

–  ห้องสมุดประจำตำบล                                        จำนวน      –    แห่ง

การสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                          จำนวน      2   แห่ง

อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ                                       ร้อยละ 99

สถานพยาบาลเอกชน                                          จำนวน      1   แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  • ที่พักสายตรวจอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ สภ.โคกกลอย จำนวน  1          แห่ง
  • สถานีดับเพลิง                        จำนวน   –   แห่ง