อาชีพ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของตำบลคลองเคียนมีลักษณะอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น ยางพารา นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพทางการประมง ค้าขาย และการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง การทำสวนผลไม้ การเลี้ยงสัตว์

  • พืชเกษตร เช่น ยางพารา มะพร้าว สับปะรด สะตอ  จำปาดะ ทุเรียน
  • ปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยง แพะ เลี้ยงไก่พื้นเมือง  เป็ดเทศ
  • การเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
  • การเลี้ยงปลาในกระชัง
  • การเลี้ยงหอยแมลงภู่ในกระชัง