การคมนาคม

       การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบลและอำเภอ รวมทั้งการคมนาคมภายในหมู่บ้าน มีเส้นทางการเดินทางอยู่สายเส้นทาง  ซึ่งถนนสายหลัก ๆ จำนวน  3  สาย  ได้แก่

–  ถนนคลองเคียน   –   หล่อยูง      ระยะทาง   25    กิโลเมตร

–  ถนนคลองเคียน   –   ท่าอยู่        ระยะทาง    25    กิโลเมตร

–  ถนนคลองเคียน   –   ท่านุ่น       ระยะทาง    25    กิโลเมตร

การใช้เส้นทางคมนาคม  คลองเคียน  –  หล่อยูง  จะใช้เส้นทางส่วนใหญ่  มี  หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7  การใช้เส้นทางสายหล่อยูง – คลองเคียน มีรถประจำทางส่งเป็นประจำใช้โดยสาร  ไป – มา ระหว่างคลองเคียน – โคกกลอย เวลาประมาณ  07.00 – 11.00 น.ทุกวันและเส้นทางในหมู่บ้านเป็นเส้นทางเชื่อมโยงจะเป็นถนน คสล. เกือบทุกหมู่บ้าน ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน

การใช้เส้นทางคมนาคม  คลองเคียน  –  ท่าอยู่  จะใช้เส้นทางส่วนใหญ่มีหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 และบางครั้งมีหมู่ที่ 7 ด้วย เพราะเป็นเส้นทางที่ใกล้กว่า

การโทรคมนาคม

       –     ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขย่อย 1 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเคียน (ไปรษณีย์อนุญาตเอกชน)

       –     มีโทรศัพท์สาธารณะตู้โทรศัพท์   สาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 8

–     มีสัญญาณรับโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ ตั้งอยู่  หมู่ที่ 1,หมู่ที่  6  และหมู่ที่  8 และรับสัญญาณจากอำเภอเกาะยาวได้อย่างชัดเจนได้ในทุกพื้นที่ในตำบลคลองเคียน

แหล่งน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ              –                       สาย

บึง หนองและอื่น ๆ              –                       แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย                          –                 แห่ง

บ่อน้ำตื้น                           –                         แห่ง

บ่อโยก                              –                แห่ง

บ่อบาดาล                          5                        แห่ง

ข้อมูลอื่น ๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

 • ป่าชายเลน
 • ป่าสงวน
 • ป่าชุมชน

บริเวณอ่าวพังงา  มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นป่าชายเลน  เป็นแนวยาว  มีพื้นที่บริเวณที่เป็นป่าชายเลนจากหมู่ที่  8  หมู่ที่  7 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 เป็นแนวยาวตลอดแนว  ซึ่งอุดมด้วย  อาหารทะเลนานาชนิดในเขตพื้นที่ตำบลคลองเคียนตั้งอยู่ในบริเวณใกล้อ่าวพังงามีสภาพที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมีท่าเทียบเรือสร้างโดยงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ  ประจำ 2545  จำนวน  32  ล้านบาท  เป็นท่าเทียบเรือขนาดใหญ่  ซึ่งมีเรือนำเที่ยว โดยเรือหางยาวนำเที่ยวอ่าวพังงา เช่น

–  เขาพิงกัน

–  เกาะปันหยี

–  เกาะห้อง

–  เกาะพนัก

–  ถ้ำลอด

–  ถ้ำไอครีม

 

การไฟฟ้า

เขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียนอยู่ในเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท้ายเหมืองไฟฟ้าเข้าถึงจำนวน    8    หมู่บ้าน    ส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  หรือ  ประมาณ ร้อยละ 95 ของพื้นที่ทั้งหมดและมีไฟฟ้าสาธารณะทุกหมู่บ้านซึ่งดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียนสนับสนุนงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

 

การประปา

               พื้นที่ตำบลคลองเคียน มีปัญหาเรื่องการใช้น้ำในหน้าแล้ง ประมาณเดือน มีนาคม – เมษายน ของทุกปี พื้นที่ส่วนใหญ่จะแห้งแล้งมีน้ำน้อยในหน้าแล้ง  ส่วนใหญ่ระบบประปาจะประสบปัญหาเรื่อง น้ำอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 และองค์การบริหารส่วนตำบลได้สนับสนุนงบประมาณโดยการขุดเจาะบ่อบาดาลเกือบทุกหมู่บ้าน โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้บริหารจัดเก็บเอง

ประปาหมู่บ้าน    8    แห่ง  ได้แก่

หมู่ที่  1       บ้านคลองเคียน

หมู่ที่  2           บ้านหินร่ม

หมู่ที่  3       บ้านเจ้าขรัว

หมู่ที่  4       บ้านย่านสะบ้า

หมู่ที่  5       บ้านติเตะ

หมู่ที่  6       บ้านคลองไส

หมู่ที่  7       บ้านหาดทรายเปลือกหอย

หมู่ที่  8       บ้านอ่าวมะขาม

มวลชนจัดตั้งแบบเศรษฐกิจ

กลุ่มองค์กรต่างๆ ในตำบลคลองเคียน

 • กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิตมี 5 กลุ่ม หมู่ที่ 1,3,4,6และ 7
 • กลุ่มสตรีออมทรัพย์ มี 1 กลุ่ม หมู่ที่ 1 บ้านคลองเคียน
 • กลุ่มรวบรวมผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและออมทรัพย์เพื่อการประมง มี 5 กลุ่ม

ได้แก่ หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7

 • กลุ่มกองทุนหมุนเวียน กขคจ. มี 2 กลุ่ม หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3
 • กลุ่มแม่บ้าน มี 1 กลุ่ม สมาชิก 120 คน
 • กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตร มี 1 กลุ่ม หมู่ที่ 1 บ้านคลองเคียน
 • กลุ่มทำผ้าบาติก มี 1 กลุ่ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 • กลุ่มแม่บ้านผลิตเครื่องแกง มี 1 กลุ่ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 • กลุ่มแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ มี 1 กลุ่ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
 • กลุ่มทอผ้ามี 1 กลุ่ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 • กลุ่มทำน้ำปลา มี 1 กลุ่ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
 • กองทุนหมู่บ้าน (มีทุกหมู่บ้านในตำบลคลองเคียน)