โครงสร้างการจัดการองค์กรและการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย  2  ส่วน  คือ

1.สภาองค์องค์การบริหารส่วนตำบล  ทำหน้าที่นิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่น  จำนวน  16  คน  อยู่ในตำแหน่งคราวละ  4  ปี

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย

– ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล         1  คน

– รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    1  คน

– เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล              1  คน

ซึ่งนายอำเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามมติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

2.คณะผู้บริหาร ทำหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามกฎหมาย   ประกอบด้วย

-นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                     1      คน

-รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล               2      คน

-เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล              1      คน

ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้แต่งตั้ง