บัญชีรายชื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน

นายอมรศักดิ์ มัจฉาเวช Mr.Amornsak Matchawet ประธานสภาอบต.คลองเคียน Chairman of the Klongkean SAO Council
นายอมรศักดิ์ มัจฉาเวช
(Mr.Amornsak Matchawet)
ประธานสภาอบต.คลองเคียน
(Chairman of the Klongkean SAO Council)
นายวิศิษฐ์-สุเมนทร์-Mr.Visit-Sumain-รองประธานสภาอบต.คลองเคียน-Vice-Chairman-of-the-Klongkean-SAO-Council นายนพนันท์-นันบุตร-Mr.Noppanan-Nantabut-Secretary-Chairman-of-the-Klongkean-SAO-Council
นายวิศิษฐ์ สุเมนทร์
(Mr.Visit Sumain)
รองประธานสภาอบต.คลองเคียน
(Vice Chairman of the Klongkean SAO Council)
นายนพนันท์ นันทบุตร
(Mr.Noppanan Nantabut)
เลขานุการสภาอบต.คลองเคียน
(Secretary Chairman of the Klongkean SAO Council)
นายนพนันท์ นันบุตร
(Mr.Noppanan Nantabu)
ส.อบต.คลองเคียนหมู่ที่ 1
นายอิสม่าแอ ยืนยงค์
(Mr.Isamael Yueanyong)
ส.อบต.คลองเคียนหมู่ที่ 1
ส.อบต.คลองเคียนหมู่ที่ 2 นายสายัณห์ อุดม
(Mr.Sayan Udom)
ส.อบต.คลองเคียนหมู่ที่ 2
นายสมศักดิ์ สิทธิศักดิ์ (Mr.Somsak Sittisak) นายสมหมาย วงษ์กล้าMr.Sommhai Wongkla นายวิศิษฐ์ สุเมนทร์ Mr.Visit  Sumain
นายสมศักดิ์ สิทธิศักดิ์
(Mr.Somsak Sittisak)
ส.อบต.คลองเคียน หมู่ที่ 3
นายสมหมาย วงษ์กล้า
(Mr.Sommhai Wongkla)
ส.อบต.คลองเคียน หมู่ที่ 3
นายวิศิษฐ์ สุเมนทร์
(Mr.Visit Sumain)
ส.อบต.คลองเคียน หมู่ที่ 4
นางสุภา จันทวงศ์ Mrs.Supa Chantawong นายปิยะ หอมรสกล้า Mr.Piya Homrodkla นายนพพล วงศ์กล้า Mr.Noppol Wongkla นายสงวน ปานพืช Mr.Sanguan Panphuech
นางสุภา จันทวงศ์
(Mrs.Supa Chantawong)
ส.อบต.คลองเคียน หมู่ที่ 5
นายปิยะ หอมรสกล้า
(Mr.Piya Homrodkla)
ส.อบต.คลองเคียน หมู่ที่ 5
นายนพพล วงศ์กล้า
(Mr.Noppol Wongkla)
ส.อบต.คลองเคียน หมู่ที่ 6
นายสงวน ปานพืช
(Mr.Sanguan Panphuech)
ส.อบต.คลองเคียน หมู่ที่ 6
นายวรชาติ นันทบุตร Mr.Worachart Nantabut นายสุรชัย  สมัครกิจ Mr.Suracha Samakkit นายอมรศักดิ์ มัจฉาเวช Mr.Amornsak Matchawet
นายวรชาติ นันทบุตร
(Mr.Worachart Nantabut)
ส.อบต.คลองเคียน หมู่ที่ 7
นายสุรชัย สมัครกิจ
(Mr.Suracha Samakkit)
ส.อบต.คลองเคียน หมู่ที่ 7
นายอมรศักดิ์ มัจฉาเวช
(Mr.Amornsak Matchawet)
ส.อบต.คลองเคียน หมู่ที่ 8