การบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน

การบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียนเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประจำทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยแบ่งส่วนการบริหารงานออกเป็น 4 ส่วน  โดยมีหัวหน้าส่วนการบริหาร  เรียกว่า  หัวหน้าส่วน  เป็นผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการภายใน  มีลักษณะโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้

1.สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล    และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ   รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล   โดยแบ่งส่วนราชการภายใน   ออกเป็นงานต่าง   ๆ   ดังนี้

1.1งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • สารบรรณ
 • บริหารงานบุคคล
 • ตรวจสอบภายใน
 • เลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล

1.2งานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบาย และการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

 • วิชาการ
 • ข้อมูล และประชาสัมพันธ์
 • งบประมาณ

1.3  งานกฎหมายและคดี    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • กฎหมายคดี
 • ร้องเรียน ร้องทุกข์และ อุทธรณ์
 • ระเบียบ และข้อบัญญัติต่าง ๆ

1.4  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • อำนวยการ
 • ป้องกัน
 • ช่วยเหลือฟื้นฟู

1.5 งานกิจการสภา  อบต.    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • ระเบียบข้อบังคับการประชุม
 • การประชุม
 • อำนวยการและประสานงาน

1.6งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับ

 • สุขาภิบาลทั่วไป
 • สุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
 • ควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • รักษาความสะอาด
 • งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

1.7งานส่งเสริมการท่องเที่ยว     มีหน้าที่รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับ

 • ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการท่องเที่ยว
 • ปรับปรุงบูรณะและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

2.ส่วนการคลังมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย   การรับ   การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง  ค่าตอบแทนเงิน  บำเหน็จบำนาญ  เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นงานต่าง  ๆ  ดังนี้

2.1งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • การรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน
 • จัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงิน
 • เก็บรักษาเงิน

2.2  งานบัญชี  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • การบัญชี
 • ทะเบียนการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
 • งบการเงิน และงบทดลอง
 • แสดงฐานะทางการเงิน

2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้     มีหน้าที่ผิดชอบเกี่ยวกับ

 • ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
 • พัฒนารายได้
 • ควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
 • ทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • ทะเบียนทรัพย์สิน และแผนที่ภาษี
 • พัสดุ
 • ทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์

3.ส่วนโยธา   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูล ทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบ  และเขียนแบบ   การตรวจสอบการก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคาร  ตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติ  งานก่อสร้าง  และซ่อมบำรุง  การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุงงานแผนด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  และยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  และได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้

3.1 งานการก่อสร้าง   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • ก่อสร้างและบูรณะถนน
 • ก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ำ
 • ข้อมูลก่อสร้าง

3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • ประเมินราคา
 • การควบคุมการก่อสร้างอาคาร
 • ออกแบบและบริการข้อมูล

3.3 งานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • ประสานกิจการประปา
 • ไฟฟ้าสาธารณะ
 • ระบบระบายน้ำ
 • จัดตกแต่งสถานที่

3.4  งานผังเมือง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานสำรวจและแผนที่
 • งานวางผังพัฒนาเมือง
 • งานควบคุมทางผังเมือง
 • งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟู

4.ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์/วิจัย การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การวางแผนการศึกษามาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การส่งเสริมงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น   2   งาน  ดังนี้

4.1  งานบริหารการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • แผนและวิชาการ
 • การศึกษาปฐมวัย
 • การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 4.2  งานการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • ประเพณี    ศาสนา    ศิลปะ   วัฒนธรรม
 • กิจกรรมการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชน
 • การศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ
 • บริหารทั่วไป