นายประเสริฐ นันทบุตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน
เบอร์ 089-589-9764
นางจีรานันท์ นิลพฤกษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ 094-283-2667
aval_position
นางสาวตติญดา บุตรน้อย
นักทรัพยากรบุคคล
นายซัมรี แคเมาะ
นักพัฒนาชุมชน
นายสมบุญ วิบูลปัญญาวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกิตตินา บาเหมบูงา
เจ้าพนักงานธุรการ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางนภาภรณ์ จุลบุษรา
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวพิรัญญา นันทบุตร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสุวรรณา นันทบุตร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนงค์เยาว์ อุดม
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวศิรประภา สิริขันธ์
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
นายสมศักดิ์ ช่างเหล็ก
พนักงานขับรถยนต์
นายนพดล เอมโอช
คนสวน
นายอนุชัย สุรินทร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา