นายประเสริฐ นันทบุตร
ปลัดอบต.คลองเคียน (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง)
เบอร์ 089-589-9764
aval_position aval_position aval_position aval_position นางสาวจินตนา มาศโอสถ Miss.Jintana Mat-osot
นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการการเงินและบัญชี นางนันทิดา สามารถ
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
พนักงานพัสดุ นางสาวจินตนา มาศโอสถ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุรางค์ สำเภารัตน์ Miss.Surang Sampaorat นางภัสฑกาญจน์ ไชยษาMrs.Phattakan Chaiyasa นางสาวพิรัญญา นันทบุตร Miss Piranya Nantabut ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน aval_position
นางสาวสุรางค์ สำเภารัตน์
ผช.จพง.พัสดุ
นางภัสฑกาญจน์ นันทบุตร
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นายศักดิ์กริยา วารีศรี
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
คนงานทั่วไป