นายคณิต  จุลบุษรา  Mr.Kanit Junlabursara
นายคณิต จุลบุษรา
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ 087-417-8373
นายพงศ์ศักดิ์ หลังสัง Mr.Pongsak  Lhangsang
นายพงศ์ศักดิ์ หลังสัง
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายอธิพงศ์ สุเมนทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประสิทธิ์ อุดม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
aval_position
นายประจบ เพชรช่วย
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป