ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1

ข้อมูลพื้นฐาน

01. โครงสร้าง

โครงสร้างองค์กร
ติดต่อคณะผู้บริหาร
หน่วยตรวจสอบภายใน

02. ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร ปีปัจจุบัน
สมาชิกสภาอบต. ปีปัจจุบัน
ติดต่อคณะผู้บริหาร

03. อำนาจหน้าที่

บทบาทหน้าที่ / อำนาจหน้าที่

04. แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

05. ข้อมูลการติดต่อ

การติดต่อ

06. กฎหมายที่เกียวข้อง

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

07. ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

08. Q&A

กระดานสนทนา
คำถามที่พบบ่อย

09. Social Network

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน
เฟสบุ๊คองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน
เพจ อบต.คลองเคียน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

O10. แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปี

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงาน อบต.

การให้บริการ

014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือประชาชน

015 ข้อมูลเชิงสถิติ

รายงานผลเชิงสถิติ

016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

017 E – service

ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพื่อขอจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพื่อขอรับบริการถังขยะ
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพื่อขอกำลังอพปร.
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพื่อขอน้ำอุปโภค – บริโภค

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานรอบ 6 เดือนแรก
รายงานรอบ 6 เดือนหลัง

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)

022 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคา ( e – bidding )
ประกาศผลประกวดราคา ( e – bidding )
ประกาศราคากลาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงระบบ E – GP

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1)

024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( 2564 – 2566)
แผนพัฒนาบุคลากรรายปี ประจำปีงบประมาณ 2564

026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน ฉ.58

027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลสรุปการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฯประจำปี 2563

029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต

030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติร้องเรียนการทุจริต

032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

กระดานสนทนา

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมพิจารณาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคลองเคียน

034 เจตจำนงสุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการต่อต้านการให้หรือรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการประพฤติทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน เรื่อง เจตนารมณ์นโยบายการป้องกันการต่อต้านการทุจริต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของอบต.คลองเคียน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

วันต่อต้านคอรัปชั่น
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564

036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี 2564

037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อนให้เกิดการทุจริตจากผลประโยชน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564
รายงานผลการดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคคลภายนอกดีเด่น ฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 – มี.ค.64)

039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2562 -2564

040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานแผนป้องกันฯรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 -มี.ค.64)

041 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2563

043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานการดำเนินตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน