นางสาวจุติมา ฉลองกุล Miss Jutima Chalhongkul นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา
นางจีรานันท์ นิลพฤกษ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผอ.กองการศึกษาฯ
เบอร์ 094-283-2667
นางนิราวดี คำเชื้อ Mrs.Nirawadee  Khamchuaครูผู้ดูแลเด็ก นางสาวนุสจิรา  มิ่งพิจารณ์  Miss Nusjira Mingpijan ครูผู้ดูแลเด็ก นางสาวอำภา  น้อยทับทิมMiss Ampa Noitabtim ครูผู้ดูแลเด็ก aval_position
นางนิราวดี คำเชื้อ
ครู
นางสาวนุสจิรา มิ่งพิจารณ์
ครู
นางสาวอำภา น้อยทับทิม
ครู
นางสาวประภัสสร ทองเกตุ
นักวิชาการศึกษา
จพง.ธุรการ
นางรจนา บำรุง  Mrs.Roschana Bamrung ผู้ดูแลเด็ก างสาวชื่นกมล ทอดทิ้ง Miss Chuenkamol Todting ผู้ดูแลเด็ก นางสุนีดา หมื่นราษฎร์Mrs.Suneeda  Muenrat ผู้ดูแลเด็ก
นางรจนา บำรุง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชื่นกมล ทอดทิ้ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุนีดา หมื่นราษฎร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวฤทัยรัตน์ จันทวงศ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก